Steering Committee

Xiao-Ping Zhang

Xiao-Ping Zhang

Tsinghua Shenzhen International Graduate School

Raymond W. Yeung

Raymond W. Yeung

The Chinese University of Hong Kong

General Chair

Shao-Lun Huang

Shao-Lun Huang

Tsinghua Shenzhen International Graduate School

Technical Program Chairs

Yang Li

Yang Li

Tsinghua Shenzhen International Graduate School

Linqi Song

Linqi Song

City University of Hong Kong

Publicity Chairs

Yansong Tang

Yansong Tang

Tsinghua Shenzhen International Graduate School

Chung Chan

Chung Chan

City University of Hong Kong

Songze Li

Songze Li

The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)

Local Arrangement Chairs

Mengfan Zheng

Mengfan Zheng

Hong Kong University of Science and Technology

Cheuk Ting Li

Cheuk Ting Li

The Chinese University of Hong Kong

Finance Chair

Shengnan Li

Shengnan Li

Tsinghua Shenzhen International Graduate School

Registration Chair

Bingzi Tian

Bingzi Tian

Tsinghua Shenzhen International Graduate School